Stamboom familie van Elsacker
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van Elzakkers
en aanverwante families


versie 08 mei 2018

   Michiel van Elsacker


    Michiel Corneliszn van Elsacker is in onze stamboom een speciaal iemand. Waarom?

    Omdat hij op dit ogenblik de oudst gekende persoon is waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat hij één van onze stamvaders is. Er bestaan vele documenten over hem en ook zijn nakomelingschap hebben we kunnen terugvinden tot in de huidige tijd.
    Wat weten we over zijn voorouders? Niet zo heel veel. Uit de naam van Michiel "Michiel Corneliszn van Elsacker" kunnen we zeggen dat zijn vader vermoedelijk Cornelis van Elsacker of Cornelis van den Elsacker heeft geheten. En uit de eigendommen van Michiel kunnen we afleiden dat deze Cornelis vermoedelijk niet in Loenhout geboren was. Alles wijst er op dat Cornelis uit het Land van Hoogstraten (Meerle?) afkomstig was. In die periode vinden we meerdere van den Elsackers in die streken. Zeer waarschijnlijk is Cornelis naar Loenhout verhuist en heeft men daar, om een of andere reden, zijn naam als van Elsacker gaan gebruiken. Zijn zoon Michiel moet een zeer actief en bekwaam iemand geweest zijn, want als nieuweling in het dorp, schopte hij het tot schepen en pachter van de tienden der St Bernaardsabdij, toch twee belangrijke en verantwoordelijke functies.

   Michiel Corneliszn van Elsacker, landbouwer op Sneppel, schepen van Loenhout en pachter van de tienden van St Bernaardsabdij, geboren te Loenhout in het jaar 1473, wonende aldaar, overleden aldaar voor 12 december 1539, zoon van Corneel van Elsacker en N.N.

   13-05-1504Gedaen int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vyfhondert ende viere, derthien dage inder maent meye." Voor de schepenen van Loenhout erkennen Maria Peters vander Buyten met haar man, Michiel van Elsackere, en Margaretha Peters vander Buyten met haar man, Jan Cornelis vander Achtert, dat zij aan hun broer Hendrik vander Buyten een erfrente van 14 veertelen rogge verschuldigd zijn als aandeel in de nalatenschap van hun vader Peter vander Buyten. Deze rente is bepand op talrijke percelen land te Sneppel.
   25-01-1516Michiel verkoopt een stede "'t Sneppele aent Heylaer" aan Aert Jan Wouter Stevens, met een huis, hof, grond, etc groot omtrent één bunder.
   ...-...-1522Michiel komt voor samen met zijn vrouw Maria, zijn schoonbroer, Jan van Stayen, en zijn schoonvader. Hij bezit dan nog een stede en een "huyse ende hove, gelegen te Sneppele, dair hy woent, groot ontrent twee bunderen". Hij heeft nog verschillende percelen, o.a. de Buytelaersacker, Sknodderbos en heidevelden op "Hoenre" (Hoenderen onder Loenhout) dat voordien eigendom was van Lenaerd van der Buyten en nog een stede te Sneppel, groot één bunder dat eigendom was geweest van Hendrick van der Buyten. Het is zeer waarschijnlijk dat al zijn bezittingen afkomstig waren van de familie zijn vrouw die ook nog een “eusel", de Clootkens genaamd, in leen had van de heer van Loenhout.
   08-12-1530Hij is samen met Peeter van Onstaeyen "keersluy" van Matthys van Aerde "aengaende den doodslage ende ongevalle dewelck Dierick Boer gedaen heeft".
   12-12-1539Na de dood van Maria van der Buyten maakt Michiel een "scheiding ende deling" op van de erfenis van Maria met zijn zoon en de kleinkinderen van Maria, Adriaen en Maria, kinderen van wijlen Peeter van der Venne, een zoon van Maria uit een eerder huwelijk met Peeter Lenaerds Bode. Er was wel eerst drie jaar geprocedeerd over de verdeling van deze erfenis. Michiel behoudt voor zichzelf de "Groote Stede" op Sneppel, waar zijn vrouw overleden was, groot anderhalve bunder. Hij behoudt ook nog "de Groote Doorens", de "Cleyn Laet", vijf loopenzaat land in de "Buytelaersacker", elant en heide in "Rootvenne", de helft van een heyblok "de Peerbemt" die hij gekocht had van zijn schoonbroer Jan Van Stayen en een erfelijke rente van een half kwartier rogge op de stede van Peeter Cornelis Nijs te Nedervenne. De kinderen van Peeter van der Venne krijgen "de Cleyne stede met huyse, hove ende toebehoorte, zoe die gestaen ende gelegen is 't Sneppele aent Heylaer oost ende aen de voorscr. Groote Stede noort". Daarnaast de "Cleyn Dorent", de helft van de "Vorste Laet", de helft van de landen in "Staymanshof", een kwart van de heide in het "Rootvenne" en een kwart van het grote heiblok en een aantal erfelijke renten.
   1529, 1530
   1531, 1540
   1542, 1544
   de jaren dat Michiel schepen is van Loenhout


   Michiel is getrouwd te Loenhout in het jaar 1504, op 31-jarige leeftijd met Maria Peetersdr van der Buyten, overleden te Loenhout voor 12 december 1539, dochter van Peeter van der Buyten en Anna N.
   Maria was eerder getrouwd met Peeter van de Venne, brouwer, overleden voor 1504.

   Hoewel er in die periode meerdere van Elsackers rondlopen, is het zeker dat Michiel en Maria maar één zoon hebben gehad. Dit is af te leiden uit het feit dat Cornelis samen met de twee kleinkinderen van Maria uit haar eerste huwelijk de enige erfgenamen waren.