Stamboom familie van Elsacker
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van Elzakkers
en aanverwante families


versie 08 mei 2018

   Overdracht Schaliënhuis


    Op 26 augustus 1560 vindt de officiele overdracht van het Schaliėnhuis te Loenhout aan Michiel van Elsacker plaats.
    Jacob van der Vloet, schout van Weernout, die optreedt als echtgenoot en als voogd van (de dan nog geen 25 jarige) Marie Wouters vanden Cloote dochtere, en Michiel van Elsacker gaan de overeenkomst aan.


   Aankoop van Michiel van Elsacker van het Schaliënhuis te Loenhout

   tusschen Jacobe Vervloet, scoutet van Weernout ende Michiel van Elsackere

   Voirwaerde

   Op conditie ende voirwaerde nabeschreven heeft Jacob van der Vloet, schoutet tot Weernout als man ende momboir van Marie Wouters vanden Cloote dochtere, synder huysvrouwe, vercoght Michiel van Elsackere ende Marie, synder huysvrouwe, een woonstede oft huys, met schalien gedect, ghestaen binnen Loenhout, inden Huffele ende dat metter erven, daer toebehoirende ende metten brouhuyse, vutgenomen het brougetouwe met synen toebehoirten.
   Item dese stede ende schalienhuys heeft de voirschr Jacob den voirschr Michiele vercoght in vuegen soo Wouter vanden Cloote synder huysvrouwe vader wylen met eenen eynde keersen gecoght hadde ende dat metter erven soo Peeter van Ostaeyen dat wylen ghecoght hadde van Pauwelse Ian Bode, aen Heyndrick van Sinte Huybreghts palende vanden hoecke vander schueren opten middelsten styl vanden pryvate, aghtervolgende der selver ouder voirwaerden, daer aff synde ende voirts op conditie hier na beschreven.
   Item heeft de voirschr Michiel dit voirschr schalien huys gecoght ende daer voire gelooft te betalene den voirschr Jacob vander Vloet, schouteth tot Weernout, achtien Karolus gulden erffelyck ende sal daer aff betalen te Lichtmisse naestcomende, te wetene vanden iare XV LXI, stile van Ludick, tweeendertigh ponden Brabants eens sonder rente in mindernisse vanden voirschr aghtien Karolus gulden erffelyck, behoudelyck sal de voirschr Jacob vander Vloet in mindernisse vanden voirschr XXXII pont Brabants eens die hy te Lichtmisse naestcomende sal ontfanghen, hebben opbueren ende ontfanghen tot toesele ende heffen ende affrekenen aende voirschr XXXII ponden Brabants twee veertelen rocx erffelyck ende XXVI stuyvers ende II½ oort die de voirschr Michiel daer iaerlycx heffende is ende dat soo die en quyten syn, welcke rente leen is ende sullen malcanderen daer nae vuytreycken ende sullen oock t verloop vande selve rente soo vele als Michiele compt den voirschr Jacobe corten aende XXXII pondt Brabants, soo vele als hy Jacob ontfanghen sal vanden selven verloope.
   Item is den voirschr Michiel voirts ghehouden te baetelene den voirschr Jacobe vander Vloet de tiene Karolus gulden erffelyck ende daer aff te betaelene te Lichtmisse vanden iaere XV LXII, stile van Ludick, in mindernisse vanden voirschr tiene Karolus gulden erffelyck een pondt Brabants erffelyck metten renten daer by ende soo voort van iaere te iaere alle iaer een pondt erffelyck, aff te quytene metter renten daer by te wetene alle iaer XVII ponden Brabants tot dat de geheele somme by hem gelooft, betaelt sal syn, behoudelyck vander geheelder sommen rente te gevene tot dat hy t al affgequeten sal hebben.
   Item is oock voirwaerde dat dese Michiel sal vutreycken ende betaelen den Heyligen Geest alle iaer de twee veertelen rogs erffelyck die vuten schalyen huyse gaen, sonder corten aende XVIII Karolus gulden erffelyck ende oock den heere chyns sonder corten, aghtervolgende der ouden voirwaerden.
   Item den lyffcoop sal Michiel betaelen ende verleggen ende sal hem halff corten aen syn ierste paeye.
   Dese voirwaerde is aldus ghehoirt, upghelesen ende gheaccordeert by Jacobe vander Vloet ende Michiele van Elsackere, in presentie van Anthonis van Aerde, Peeter Ioos, Joos Heyndricx , Peeter ....., Joos Peeter Ioos ende Cornelis Mathys Vervoort als ghetuygen,

   Den XXVIe augusti anno XV LX.


    Deze aankoopakte is terug te vinden in het Oud Archief Loenhout, onder inventarisnummer 1181